Reglement en Statuten

Statuten LETS Zwolle

De statuten zijn hier te vinden

Ledenreglement LETS Zwolle

LETS Zwolle is de ruilkring voor Zwolle en wordt beheerd door de vereniging onder nummer 56816731 van de Kamer van Koophandel. Het bestuur beheert de vereniging en een uit leden samengestelde kerngroep voert haar taken uit.

De DUIT is de ruileenheid waarmee leden van LETS Zwolle elkaars goederen en diensten waarderen.

Artikel 1  Toepasselijkheid

 1. Dit reglement bevat regels voor het functioneren van de ruilkring van LETS Zwolle, de ruilhandelingen tussen leden onderling en tussen de deelnemer en de vereniging LETS Zwolle.
 2. Het bestuur van de vereniging is bevoegd de bepalingen in dit reglement aan te passen indien het dit noodzakelijk vindt. Het maakt deze wijziging uiterlijk twee maanden voor inwerking treden kenbaar aan de leden.
 3. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd een uitzondering op deze reglement te maken.
 4. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan per maand ingaan. De kosten van het lidmaatschap worden naar rato berekend.

Artikel 2  Contributie

 1. Leden zijn jaarlijks contributie in euro’s verschuldigd. Het bestuur stelt de hoogte daarvan in het voorgaande jaar vast. Leden betalen de contributie binnen de door de penningmeester te bepalen termijn.
 2. Wanneer een lid verzuimt tijdig de contributie te voldoen, is het bestuur bevoegd het lid uit te sluiten van verdere ruilhandelingen.
 3. Naast een jaarlijkse contributie in euro’s is tevens een contributie in duiten verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Deze contributie wordt eens per kwartaal automatisch van de duiten-rekening van de leden afgeschreven.

Artikel 3  Werkgroepen

1.   De vereniging kan werkgroepleden voor uit te voeren werkzaamheden aanstellen en
hiervoor een tegemoetkoming in duiten verstrekken. De vereniging verstrekt voor
Uitgevoerde taken geen tegemoetkoming of beloning in euro’s. Wel kunnen in dit verband
gemaakte aantoonbare in euro’s gemaakte kosten in euro’s worden vergoed.
2.   Alleen voor tevoren overeengekomen werkzaamheden kan een vergoeding worden toegekend.
3.   Per stadsdeel wordt er een mentor aangesteld. Deze biedt ondersteuning en begeleiding aan
een nieuw lid.

Artikel 4  Financiële huishouding

 1. Het bestuur stelt voorafgaand aan het boekjaar een begroting op, zowel in euro’s als in duiten, en legt deze ter informatie voor aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 2. De penningmeester is bevoegd om uitgaven te doen namens de vereniging, voor zover de begroting een daarvoor bedoelde begrotingspost bevat en het budget daarvoor toereikend is.
 3. De penningmeester vermijdt te allen tijde een negatief saldo van de banktegoeden van de vereniging. De rekening-courant van de vereniging is hiertoe voorzien van een blokkering tegen negatief saldo.
 4. Bestuursleden en werkgroepleden die ten behoeve van de vereniging contante uitgaven doen, schieten de uitgaven voor en declareren deze vervolgens bij de penningmeester. Deze betaalt op redelijke termijn uit.

Artikel 5  DUIT-administratie

 1. De DUIT is de ruileenheid binnen de ruilkring en wordt gebruikt ter bevordering van de onderlinge ruilhandelingen. Voor iedere deelnemer wordt een duiten-rekening bijgehouden met het computerprogramma Cyclos.
 2. De duiten-boekhouding valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
 3. Het bestuur is bevoegd duiten binnen de vereniging in circulatie te brengen.
 4. De duiten-boekhouder houdt het bestuur regelmatig op de hoogte van de stand van de interne duiten-rekening(en) als bedoeld in het vorige lid en houdt het evenwicht van de duiten-stromen binnen de vereniging in de gaten.
 5. Het bestuur is bevoegd duiten en euro’s te converteren indien het systeem uit balans raakt. Het bestuur gaat met deze bevoegdheid terughoudend om.

Artikel 6  Leden

1. Leden stemmen ermee in dat het bestuur zijn persoonlijke gegevens in een automatisch gegevenssysteem opslaat – uitsluitend ter bevordering van ruilhandelingen en sociale activiteiten in het kader van LETS Zwolle.
2. Leden geven geen persoonsgegevens van andere leden door aan derden.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk. Gezinsleden die willen deelnemen schrijven zich zelfstandig in.
4. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.
5. Bij aanmelden begint een nieuw lid met een, door het bestuur nader te bepalen, bepaalde som DUITEN.
6. Het aanbrengen van een nieuw lid door een bestaand lid wordt beloond met een, door het bestuur nader te bepalen, bepaalde som DUITEN.
7. De kosten voor een gezinslidmaatschap bedragen 1,5 keer de contributie van een enkel lid. Dit ongeacht het aantal deelnemers per gezin.
8. Wel dient elk lid zich apart aan te melden en krijgt elk lid zijn of haar eigen inlogcode.

Artikel 7  Ruilhandelingen

Voorafgaande aan een ruilhandeling komen leden een bedrag in duiten overeen voor een te ruilen product of dienst evenals de termijn waarop zij deze ruil uitvoeren.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor afspraken over ruilhandelingen van leden.

Artikel 8  Verplichtingen van de leden

1. Leden geven wijzigingen van adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres en andere relevante mutaties tijdig door aan het secretariaat en wijzigt zelf die gegevens in zijn profiel in Cyclos. Leden zijn actief in de ruilkring wat inhoudt dat zij per jaar minstens 3 aanbiedingen en 3 vragen op Cyclos zetten.
2. Elk lid is verplicht om WA verzekerd te zijn. LETS Zwolle kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, zowel persoonlijk als materieel.
3. Leden kunnen een negatief duiten-saldo op enig moment inlossen. Leden houden bij hun duiten-uitgaven rekening met de te verwachten terugverdiencapaciteit in de toekomst.
4. De leden staan niet meer dan 150 duiten negatief. Transacties zijn gelimiteerd tot 150 duiten. Bij grotere transacties wordt er overlegd met het bestuur.
5. Om vraag en aanbod in stand te houden behoudt het bestuur zich het recht voor om de deelnemer tijdelijk te blokkeren van vraag indien er langer dan 6 maanden sprake is van een roodstand van 150 DUITEN zonder ruilhandelingen. Indien er na een jaar nog steeds sprake is van een roodstand van 150 DUITEN is het bestuur gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen en de openstaande duiten in euro’s te berekenen.

Artikel 9  Verplichtingen van de kerngroep

De kerngroep houdt de website en Cyclos up to date zodat deelnemer -afgezien van onvoorziene omstandigheden- op ieder moment kennis kan nemen van zijn saldo, vraag en aanbod. De kerngroep organiseert minimaal een maal per jaar een algemene ledenbijeenkomst.

Artikel 10  Beëindiging van het lidmaatschap

1. Deelnemer beëindigt zijn lidmaatschap schriftelijk door opzegging minimaal 1 maand van tevoren aan de administratie.
2. Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd bij overlijden en faillissement van deelnemer.
3. Het bestuur kan deelnemer royeren wanneer deelnemer zich – ook na twee aanmaningen – niet aan het reglement houdt of wanneer blijkt dat deelnemer niet te goeder trouw handelt.
4. Wanneer bij het beëindigen van het lidmaatschap het DUIT-saldo positief is, kan de deelnemer dit schenken aan een andere deelnemer. Anders vervalt het saldo aan de vereniging.
5. Wanneer het DUIT-saldo negatief is, betaalt hij het saldo in euro’s aan de vereniging in de verhouding 1 DUIT = 1 euro.